Terms and conditions

Onze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019 en is van toepassing op al onze diensten.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Speyer B.V. (“Speyer”) met inbegrip van iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Speyer als opdrachtnemer
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Speyer, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Speyer kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken.

3. Beroepsaansprakelijkheid
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Speyer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft (EUR 500.000,00 per aanspraak) , vermeerderd met het eigen risico dat Speyer onder deze verzekering draagt (EUR 2.500,00 per aanspraak).

4. Bedrijfsaansprakelijkheid
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Speyer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Speyer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzerkering aanspraak geeft (EUR 1.250.000,00 per aanspraak met een maximum van twee keer per jaar), vermeerderd met het eigen risico dat Speyer onder deze verzekering draagt (EUR 250,00).

5. Aansprakelijkheid buiten dekking
Indien om welke reden dan ook de hiervoor genoemde verzekeringen geen aanspraak geven op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Speyer beperkt tot het in het kader van de opdracht door de opdrachtgever betaalde honorarium, met een maximum van EUR 10.000.

6. Verjaring aansprakelijkheid
Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

7. Geen aansprakelijkheid werknemers en vennoten
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van Speyer, of personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten, is uitgesloten.

8. Werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever
Verstrekte opdrachten worden door Speyer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

9. Vrijwaring door opdrachtgever
De opdrachtgever vrijwaart Speyer van enige vordering van een derde die volgt uit of verband houdt met de opdracht of de werkzaamheden, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Speyer. Deze vrijwaring omvat tevens eventuele kosten van juridische bijstand of verdediging.

10. Werkzaamheden door derden
Speyer is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden (zoals koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en juridische adviseurs) in te schakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. Speyer is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Speyer te aanvaarden. Speyer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

11. Berekening honorarium
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium van Speyer berekend op basis van een door Speyer vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW (indien van toepassing) en een redelijke opslag voor kantoorkosten. Speyer is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

12. Facturering
Speyer brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals koerierskosten, reis- en verblijfkosten, registratiekosten, griffierechten en kosten, met inbegrip van rente, van niet aan Speyer verbonden personen en banken) bij de opdrachtgever in rekening.

13. Voorschotten
Indien Speyer met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is Speyer gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.

14. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is Speyer gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Daarnaast is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel) vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Speyer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.

15. Vaststelling identiteit opdrachtgever
Speyer is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren. Opdrachtgever stemt hiermee in.

16. Beroep op voorwaarden door aan Speyer verbonden (rechts)personen
Niet alleen Speyer maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Speyer zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, met inbegrip van hun rechtsopvolgers, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

17. Kantoorklachtenregeling
Op alle tussen Speyer als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is de kantoorklachtenregeling van Speyer van toepassing. Deze is te hier te raadplegen.

18. Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Speyer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van een geschil tussen Speyer en een opdrachtgever.

Schedule an appointment

A question about our terms and conditions?

Ask us your question and we will contact you as soon as possible

Scroll to Top